Slovníček pojmů

mapa - zmenšené, zjednodušené zobrazení povrchu Země

rovník - kružnice vytnutá na matematickém povrchu Země rovinou vedenou kolmo k ose rotace jejím středem

rovnoběžka - kružnice vytnutá na matematickém povrchu Země rovinou vedenou rovnoběžně s rovníkem

poledník - elipsa (kružnice) vytnutá na matematickém povrchu Země rovinou procházející osou její rotace

základní poledník - dohodou přijatý poledník procházející významnou hvězdárnou, od kterého se počítá zeměpisná délka; na našich mapách se nejčastěji jako základní (nultý) poledník používá poledník procházející věží hvězdárny v Greenwichi u Londýna

zeměpisná šířka φ (latitude, Lat) - úhel mezi normálou bodu (jeho tížnicí) a rovinou rovníku; počítá se ve stupních, a to od rovníku směrem na sever jako severní zeměpisná šířka (0° - 90° s kladným znaménkem), od rovníku směrem na jih jako jižní zeměpisná šířka (0° - 90° se záporným znaménkem)

zeměpisná délka λ (longitude, Long) - úhel, který svírá rovina místního poledníku v daném bodě s rovinou základního poledníku; uvádí se ve stupních, a to od základního poledníku směrem na východ jako východní zeměpisná délka (0° - 180° s kladným znaménkem), od základního poledníku směrem na západ jako západní zeměpisná délka (0° - 180° se záporným znaménkem)

topografická plocha - složitá matematická plocha přesně popisující zemský reliéf (je možné si ji představit jako velmi podrobný plastický glóbus)

střední hladina moře - základní hladina pro měření výšek na zemském povrchu, která se stanoví jako průměrná hladina moře mezi přílivem a odlivem; je vždy kolmá ke směru tíže

geoid - matematická plocha zkonstruovaná jako střední hladina moře pro celou Zemi představující její přesný tvar

referenční elipsoid - matematicky definované těleso, jehož povrch se co nejtěsněji přimyká ke geoidu

datum - výběr a specifikace referenčního elipsoidu pro určitá území a jeho přesná orientace

kartografické zobrazení - matematický postup zobrazení bodu z povrchu elipsoidu či koule do roviny mapy

souřadnicový systém - systém umožňující všem zájmovým bodům přiřadit jednoznačnou polohu a zobrazit je v mapě a ke kterému potom budou všechny uvažované body vztaženy

souřadnicová síť mapy - pravidelná síť zeměpisných nebo rovinných souřadnic zakreslená v mapě nebo na okrajovém rámu, usnadňující lokalizaci objektů v mapě pomocí souřadnic. Nejčastěji se asi setkáváme s turistickými mapami KČT 1:50 000. Na těchto mapách je vykreslena pravidelná čtvercová síť rovinných souřadnic po 1 km, která je doplněna v okrajovém rámu mapy vynesenými zeměpisnými souřadnicemi systému S-42. Souřadnice systému WGS84 lze najít na mapách novějšího data, z turistických na mapách SHOCartu a Geodézie CS. Zeměpisné souřadnice jsou vyneseny v okrajovém rámečku nebo vykresleny obdélníkovou sítí v mapě. V systému WGS84 je Long o cca 120 m menší a Lat o cca 30 m menší než v S-42. Jinak řečeno, souřadnicová síť WGS84 je posunuta o cca 125 m východoseverovýchodně od sítě S-42.

S-JTSK - souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální, který je od roku 1927 používán pro katastrální mapy a v současné době pro všechna civilní SMD v ČR

S-42 - souřadnicový systém používaný pro vojenské topografické mapy v ČR a v některých zemích bývalé Varšavské smlouvy

WGS - globální souřadnicový systém používaný především v GPS

SMD -státní mapové dílo - souhrn celoplošných mapových děl garantovaných státem

ZM - základní mapa středního měřítka

TM - vojenská topografická mapa

SMO - státní mapa odvozená

nomenklatura - systém označení mapových listů v rámci definovaného kladu

poledníková konvergence - úhel mezi svislou osou souřadnicového systému a místním poledníkem

magnetická deklinace - úhel mezi směrem magnetického kompasu v daném místě a geografickým severem

ortofoto - obraz, jehož projekce je v podstatě kolmý průmět zemského povrchu; vzniká z leteckého snímku vyrovnáním na podklad tzv. ortogonalizací

fotogrammetrie - překreslením z leteckých snímků vyrovnaných na stereokomparátoru vznikne kresba zachycující všechny ze vzduchu viditelné situační a terénní prvky a vrstevnicový obraz

GIS - geografický informační systém, v užším slova smyslu kombinace grafické mapové informace s databázovou informací k jednotlivým zobrazeným objektům

GPS - celosvětový navigační systém; přijímač GPS vyhodnocuje polohu vůči satelitům v trojrozměrném prostoru - to znamená, že získáváme údaje nejen o poloze v souřadnicích zeměpisné šířky a délky, ale i nadmořské výšky

Zkratky GPS:
ALT/ELEV - Altitude/Elevation - nadmořská výška
2D - dvourozměrné zobrazení
3D - trojrozměrné zobrazení
BRG - Bearing - azimut
CST - Course to stear - doporučený směr - kurs
DEG - Degrees - stupně
DST - Distance - vzdálenost
EPE - Estimated position error - chyba způsobená přijímačem
ETA - Estimated time of arrival - očekávaný čas do dosažení nejbližšího trasového bodu
HDG/COG - Heading Course over ground - směr pohybu
LAT/LONG - Latitude/Longitude - zeměpisná šířka/délka
LMK/WPT - Landmark/Waypoint - Trasový bod
SA - Selective availability - záměrná chyba zadávaná do signálu satelitů, klíč k její eliminaci je dostupný jen autorizovaným uživatelům (US army), od 1.5. 2000 je vypnuto
TIFF - Time to first fix - čas od zapnutí přístroje k prvnímu udání polohy (ohledání oblohy, identifikaci dosažitelných družic a změření základních údajů)

nahoru