ZÁKON - č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ze dne 7. dubna 2000

Tento zákon nám říká, kam vlastně máme správně zařadit mapy pro orientační běh. Ze zákona vyplývá, že mapa jako taková je dílem vědeckým a vztahují se na ni níže citované paragrafy. Je dobré vědět, že to co je autorsky chráněno ze zákona, je vlastně jen finální grafické zpracování, nikoliv polohopisný obsah mapy, který je jen objektivním vyjádřením reality. Ale ta objektivní realita je to, co je na mapě pro orientační běh nejcennější.

Sám termín kartograf je v orientačním běhu chápán jako ten, kdo mapuje v terénu. V běžné praxi je tomu trochu jinak. Kartograf je ten co mapy kreslí v kanceláři nebo lépe v redakci či atelieru. V případě, že si každý na mapě nakreslí svou zmapovanou část, stává se ze zákona spoluautorem. Což má samozřejmě hlavně význam v tom, že každý z nich má nárok na svůj díl odměny. Nic víc, nic míň.

Zákon dále pracuje s termínem zpracování díla. V našem případě jde o zpracování (využití) mapových podkladů. Zákon to formuluje tak, že dílo lze zpracovat jen se svolením autora. Pokud vytvářím mapu takřka bez podkladů, není potřeba řešit ze zákona nic. Pokud si k tomuto účelu zakoupíte fotogrammetrii nebo orthomapy, splnili jste požadavek zákona. Pokud použijete základní mapu 1:10 000, postupujete dle následující kapitoly ze Zákona o zeměměřictví. Jediný akademický problém vzniká při vytváření mapy z podkladu předchozí mapy pro orientační běh. Bylo by dobré, kdyby nové vydání mapy zpracovával předchozí správce mapy, respektive stejní kartografové. Což asi nepůjde vždy dodržet. Proto v těchto případech by bylo dobré vše řešit lidskou domluvou eventuelně i finančním vyrovnáním. Pirátství zde není jistě na místě, s ohledem na to, jak malá a uzavřená je skupina orientačních běžců.

Následují některé citace z Autorského zákona, týkající se mapových děl.

§ 1 Předmět úpravy

Tento zákon upravuje

  1. práva autora k jeho dílu,
  2. práva související s právem autorským
  3. právo pořizovatele k ním pořízené databázi
  4. ochranu práv podle tohoto zákona

§ 2

1) Předmětem autorského práva je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné, vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.

4) Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla.

§ 5

1) Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila

2) Autorem díla souborného jako celku je fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala, tím nejsou dotčena práva autorů do souboru zařazených.

§ 8 Spoluautoři

1) Právo autorské k dílu, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů do doby dokončení díla jako dílo jediné (dílo spoluautorů), přísluší všem spoluautorům společně a nerozdílně.

2) Spoluautorem není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborné povahy nebo poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu, nebo kdo pouze dal ke vzniku podnět.

Autorský zákon je jednou z oblastí v naší zemi, která jasně ukazuje na nízké právní vědomí. Neplatí to jen pro orientační běh. Jde o celospolečenský jev. Uklidňovat nás může jen to, že jsme na tom lépe než Čína.

nahoru