LESNÍ ZÁKON - č. 289/1995 Sb.

Lesní zákon neřeší vůbec vytváření map, ale definuje to nejdůležitější. Tím je samozřejmě vstup na pozemky. Nikdo Vám v této zemi nemůže zakázat chodit volně po lesních porostech a dělat třeba mapu. (Pokud není vstup na tyto pozemky omezen dalšími předpisy, - např. I. zóny ochranných pásem v národních parcích.) Ovšem jak již bylo předesláno, cílem je uspořádat závody. Podle § 20 odstavce 5 tohoto zákona musí být hromadné nebo organizované sportovní akce, konané v lese, oznámeny nejméně 30 dnů předem příslušnému orgánu státní správy lesů ( do konce roku 2000 jsou to okresní úřady). Oznámení musí obsahovat místo a termín konání a souhlas vlastníka s konáním sportovní akce. V celé této věci je nejpodstatnější souhlas vlastníka. Mohou to být Lesy ČR, jednotliví vlastníci, lesní družstva, singularisté, velké majetky jiných společností, ale i města a obce. Z praxe je nutno říci, že před zahájením prací v terénu je nutno zjistit, kdo zamýšlené lesní porosty vlastní a včas zjistit, zda bude ochoten dát souhlas k uspořádání sportovní akce. Není principielně žádný důvod, proč by Vám tento souhlas neměli dát, ovšem nemusí. Záleží na Vaší vstřícnosti při jednání.

Dalším problémem jsou myslivecké honitby. To znamená, že myslivecké sdružení má pronajaty lesní a zemědělské pozemky k výkonu práva myslivosti. I myslivecké sdružení se bude chtít k Vaší akci vyjádřit. Není dost možné je obejít. Existuje reálná provázanost lidí v lesních společnostech, mysliveckých sdruženích a okresních úřadech. Dvě dobře vedená jednání mohou ušetřit spoustu problémů a zbytečné práce. Pokud budete pořádat akci v květnu až červnu, tj. v době kladení mláďat, můžete počítat s velmi tuhým odporem. Nenechejte se však odradit.

Následuje zhuštěná citace § 20, který nám to všechno určuje a všimněte si všeho, co se v lese nesmí. Je dobré se těmto věcem při pořádání akcí vyhnout a nebo si je předem dohodnout. Mohlo by se stát, že Vaše první akce bude současně poslední. Určitě nechcete dělat mapu pouze na jediný závod.

§ 20 Zákaz některých činností v lesích

 1. V lesích je zakázáno
  1. rušit klid a ticho
  2. provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,
  3. vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,
  4. těžit stromy a keře nebo je poškozovat,
  5. sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,
  6. sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,
  7. jezdit a stát s motorovými vozidly,
  8. vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,
  9. vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,
  10. mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,
  11. kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,
  12. odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
  13. narušovat vodní režim a hrabat stelivo,
  14. pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,
  15. znečišťovat les odpady a odpadky
 2. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa,
 3. Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese; zákazy uvedené v odstavci 1 písmeno l) až o) se vztahují i na vlastníka lesa,...
 4. Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 1 písmeno a) až k). Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů.
 5. Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Ustanovení odstavce 1 písmeno g) a j) a odstavce 4 nejsou dotčena.

A tohle všechno platí za obecných podmínek. V případě, že lesy leží ještě v Chráněné krajinné oblasti nebo v jiném pásmu ochranu přistupují k těmto omezení ještě další omezení, která jsou uvedena dále. Vstup na pozemky upravuje i občanský zákoník. Je proto potřeba počítat s tím, že zemědělským kulturám je nejlépe se zcela vyhnout.

V souladu s citovaným zákonem o lesích uzavřely Lesy ČR s.p. a Český svaz orientačního běhu dohodu o pořádání závodů v orientačním běhu. Kompletní obsah této dohody Vám předkládáme.

Čl. 1

Lesy ČR s.p. souhlasí s pořádáním závodů v orientačním běhu (pěším orientačním běhu, lyžařském orientačním běhu, orientačních závodů na horských kolech), které pořádají členové Českého svazu orientačního běhu v lesích s právem hospodaření Lesů ČR, s.p. Tento souhlas je vydán pro potřeby zákona č. 289/95 Sb., § 20 odst. 5.

Čl. 2

Konání závodů v orientačním běhu, jejichž tratě probíhají lesy s právem hospodaření Lesů ČR, s.p., musí pořadatel závodu oznámit příslušné lesní správě (lesnímu závodu) Lesů ČR, s.p., vždy nejpozději 3 měsíce před konáním závodu. Podkladový materiál musí obsahovat identifikaci pořadatele a osoby oprávněné jej zastupovat., termín konání závodu, vymezení prostoru konání závodu a předpokládaný počet účastníků závodu.

Čl. 3

Příslušná lesní správa (lesní závod) Lesů ČR, s.p., projedná uspořádání závodu na základě předloženého materiálu, nejpozději však 2 měsíce před konáním závodu, především jde o případné společné projednání umístění startu, cíle a umístění zařízení souvisejících se závodem (WC, občerstvení apod.)

Čl. 4

Po skončení závodu je pořadatel povinen uvést prostor závodu do původního stavu (odstranění fáborků, označení kontrol, úklid prostoru startu, cíle, WC, popř. provést další úkony podle požadavků příslušné lesní správy, lesního závodu) a eventuelně se zúčastnit společné pochůzky po prostoru závodu.

Čl. 5

Pořadatel závodu bude dodržovat ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., § 20 odst. 1 až 4 a ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., § 63 a § 64.

Čl. 6

Obě strany zajistí, aby dohoda vešla ve známost u příslušných orgánů, organizací a podřízených složek a byla jimi dodržována.

Čl. 7

Dodržování dohody bude pravidelně po dvou letech projednáno na společné poradě zástupců Lesů ČR, s.p., a Českého svazu orientačního běhu.

Čl. 8

Při hrubém porušení této dohody může být její platnost pozastavena

 1. pro jednotlivé pořadatele
 2. pro jednotlivé lesní správy (lesní závody) Lesů ČR, s.p.
 3. dohoda může být zrušena

Čl. 9

Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a uzavírá se na dobu neurčitou.

Jak vidíte, především je nutno zjistit, kdo hospodaří v lesích, které zamýšlíte mapovat. Ve většině případů to skutečně budou Lesy ČR, s.p., ale je potřeba to vědět přesně. A samozřejmě i zde je nutné absolvovat jednání s Lesy ČR ještě před zahájením mapovacích prací

nahoru