Zákon České národní rady z 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Obecně platí i bez podrobného studia zákona, že je snadnější dohodnout mapování tam, kde není zamýšlené území chráněno vůbec. Je potřeba jen správně zvolit míru pravděpodobnosti získání patřičného povolení pro pořádání závodů v orientačním běhu. Je více než pravděpodobné, že pokud si vyberete nějaký zvlášť náročný a zajímavý prostor, budou ty nejhodnotnější partie vyhlášeny minimálně jako přírodní rezervace. Dá se jistě doložit, že tyto nejzajímavější části představují řekněme 20% závodního prostoru. Pro svou náročnost na jejich zmapování vynaložíte 50% času. Při samotném závodě se jim musíte důsledně vyhnout. Výsledkem je obyčejný závod v jednoduchém prostoru na velmi drahé mapě. Pro stavbu tratí bude vždy lepší, když nebudou na mapě žádná omezení. Chráněná uzemí mohou znamenat také, že Vám bude omezen počet startujících, eventuelně uspořádáte pouze jeden první závod a zbývající 2000 kusů Vám zůstanou ležet ve skladu. Samozřejmě, pokud by se jednalo třeba o závod světového poháru, je i tato možnost přijatelná. Dále následují citace některých důležitých pojmů z oblasti ochrany přírody.

§ 14 Kategorie zvláště chráněných území

 1. Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze vyhlásit za zvláště chráněná, přitom se stanoví podmínky jejich ochrany.
 2. Kategorie zvláště chráněných území jsou
  1. národní parky,
  2. chráněné krajinné oblasti
  3. národní přírodní rezervace
  4. přírodní rezervace
  5. národní přírodní památky
  6. přírodní památky

§ 16 Základní ochranné podmínky národních parků

 1. Na celém území národního parku je zakázáno
     e) pořádat a organizovat hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce a provozovat vodní sporty mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.
     f) provozovat horolezectví a létání na padácích a závěsných kluzácích a jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.

§ 26 Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí

Na území první a druhé zóny chráněné krajinné oblasti je zakázáno

    c) pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.

§ 29 Základní ochranné podmínky národních přírodních rezervací

Na celém území národních přírodních rezervací je zakázáno

    d) vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody kromě vlastníka a nájemců pozemků.

§ 63 Přístup do krajiny

 1. Veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo zastavěná území obcí není dovoleno zřizovat nebo rušit bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody. Obce vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách v obvodu své územní působnosti.

§ 64 Omezení vstupu z důvodu ochrany přírody

Hrozí-li poškozování území v národních parcích, národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a v první zóně chráněných krajinných oblastí, zejména nadměrnou návštěvností, může orgán ochrany přírody po projednání s dotčenými obcemi omezit nebo zakázat přístup veřejnosti do těchto území nebo jejich částí. Zákaz či omezení vstupu musí být řádně vyznačeny na všech přístupových cestách a vhodným způsobem i na jiných místech v terénu.

§ 66 Omezení a zákaz činnosti

Orgán ochrany přírody je oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činností, které by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat.

Pro pořádání závodů v orientačním běhu v chráněných krajinných oblastech uzavřel Český svaz orientačního běhu s ministerstvem životního prostředí České republiky dohodu. Její kompletní obsah Vám zde předkládáme.

V souladu s posláním chráněných krajinných oblastí podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v zájmu účinné spolupráce při jejich sportovním a rekreačním využívání při současném zachování přírodních hodnot, uzavírá ministerstvo životního prostředí České republiky a Český svaz orientačního běhu následující dohodu.

Čl. 1

Z tras závodů je vyloučena zóna I, která má nejpřísnější režim ochrany.

Čl. 2

Konání závodů, jejichž trasy procházejí územím chráněných krajinných oblastí, musí projednat pořadatel závodů s příslušnou Správou chráněné krajinné oblasti vždy nejpozději dva měsíce před konáním závodu. Podkladový materiál musí obsahovat označení pořadatele a osoby oprávněné jej zastupovat, dále termín závodu, prostor konání a předpokládaný počet účastníků závodu.

Čl. 3

Správa chráněné krajinné oblasti může požadovat projednání a prověření prostorů závodu na základě předloženého materiálu, nejpozději však dva měsíce před konáním závodu, společné rozhodování o určení místa startu, cíle a umístění zařízení souvisejících se závodem (WC, občerstvení apod.)

Čl. 4

Po skončení závodu je pořadatel povinen uvést trasu závodu do původního stavu (úklid odpadků, prostor startu, cíle, WC apod., popř. provést další úkony podle požadavků Správy chráněné krajinné oblasti).

Čl. 5

Dodržování dohody bude pravidelně po dvou letech projednáno na společné poradě zástupců ministerstva životního prostředí České republiky a Českého svazu orientačního běhu. Obě strany zajistí, aby dohoda vešla ve známost u příslušných orgánů a organizací a byla jimi dodržována.

Čl. 6

Při hrubém porušení této dohody může být její platnost pozastavena

 1. pro jednotlivé pořadatele,
 2. pro jednotlivé území chráněné krajinné oblasti,
 3. dohoda může být zrušena.
Čl. 7

Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami a uzavírá se na dobu neurčitou.

Pro všechna jednání bude vždy nutné vědět, které jsou ty správné orgány ochrany přírody. Na území Chráněných krajinných oblastí, bude vždy nutné zjistit sídlo Správy chráněné krajinné oblasti. U národních parků Správu příslušného národního parku. Pro období let 2001 až 2002 platí to, že bude postupně rušena působnost okresních úřadů a některé jejich pravomoci přejdou na obecní úřady a zbytek na krajské úřady. Nejsnadnější bude dotázat se nejdříve na příslušném obecním úřadě.

nahoru