ZEMĚMĚŘICKÝ ZÁKON - č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

Tento zákon přesně stanovuje za jakých podmínek se můžete tvorbou map živit, respektive jaké požadavky musíte splňovat pro výkon zeměměřických činností. Pro tvůrce map pro orientační běh stanovuje podmínky za kterých můžete využívat státní mapové dílo. Z podstaty účelové mapy pro orientační běh a dle § 10 Vyhlášky č. 31/1995 Sb. vyplývá, že v tiráži mapy není nutno uvádět zdroj mapového podkladu. Protože je však zvykem u map pro orientačních běh podkladovou mapu uvádět, doporučujeme tuto zvyklost dodržet.

A teď něco čistého zákona - zeměměřictví a státní mapové dílo.

§ 1

Zákon vymezuje zeměměřické činnosti a upravuje práva a povinnosti při jejich výkonu, ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické referenční systémy a státní mapová díla.

§ 2 Pro účely tohoto zákona se rozumí

 1. zeměměřictvím souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí,

Vyhláška č. 31/1995 Sb. z 1.2. 1995 kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

§ 8 Předmět správy státních mapových děl

 1. Předmětem správy jsou:
  1. základní státní mapová díla
  2. základní báze geografických dat české republiky
  3. tematická státní mapová díla vydávaná českým úřadem zeměměřickým a katastrálním nebo jinými ústředními orgány státní správy, popřípadě vydávaná úřadem pro jiné orgány státní správy.

§ 10 Užití státních mapových děl

 1. Státní mapová díla poskytují jejich správci k užití
  1. v grafické formě jako kopie tiskových podkladů nebo prodejní výtisky, popřípadě prodejní kopie (dále "mapové podklady"),
  2. v rastrové nebo vektorové formě, jedná-li se o státní mapové dílo podle § 8 ....
 2. 2) Svolení k užití státního mapového díla uděluje jeho správce písemnou smlouvou uzavřenou s osobou, která státní mapové dílo užije v souladu se zvláštním zákonem.
 3. 3) Každá rozmnoženina kartografického díla, vytvořeného s užitím státního mapového díla, musí obsahovat upozornění na autorská práva ke státnímu mapovému dílu podle zvláštního zákona ve formě ochranné doložky.
 4. 4) Doložka podle odstavce 3 se neuvádí na kartografických dílech vytvořených tvůrčím způsobem zpracováním nového kartografického dila s užitím státního mapového díla.

Tento poslední odstavec je pro tvorbu map pro orientační běh nejdůležitější. Je nesporné, že mapa pro orientační běh je skutečně natolik tvůrčím zpracováním, že není nutno uvádět původ podkladu. Vnitrosvazové předpisy však nařizují v tiráži u každé mapy uvést mapové podklady.

Ze státních mapových děl pro nás přichází v úvahu více méně pouze základní mapa 1:10 000. A to pouze v podobě prodejních výtisků nebo prodejní kopie. Pořizování rastrových nebo vektorových dat pro tento účel nemá praktický smysl.

nahoru