Slovníček

Autorizace - souhlas autora nebo držitele autorských práv k šíření díla. V užším slova smyslu odsouhlasení textu nebo korekturního výtisku, znění rozhovoru nebo článku k uveřejnění.

Barevnost - v typografické hantýrce počet barev tištěných na arch. Uvádí se v číselné podobě pro obě strany papírového archu. Např. pro jednostranně potištěný arch pěti barvami se uvádí barevnost 5+0, pro oboustranně tištěný arch ve CMYKu se uvádí barevnost 4+4.

Pokud používáme rozklad barev do CMYKu, je vybrána sada standardních barev a nemusíme se tomuto problému věnovat. Pokud ovšem tiskneme mapu přímými (míchanými, plošnými) barvami, musíme zadat tiskaři buď definici barev podle normy, nebo k objednávce přiložit ukázku ladění barev na vzorovém výtisku (starší mapu OB). Přiložíte-li tištěnou normu ISOM, tak v ní je jak definice barev, tak vzorník. Pokud je tiskárna slušná a vám na tisku mapy záleží, je možno se domluvit, že vás tiskař pozve na odsouhlasení "obtahu".

Definice míchaných barev doporučených pro tisk map pro OB jsou následující:

Barva číslo barevníku Pantone alternativa
Černá process black
Hnědá 471 
Žlutá 136122, 129 
Modrá 299 
Zelená 361 
Šedá 428 
Fialová purple 

Copyright - © - znak pro označení autorství - držení autorských práv. Je přebírán z anglosaského pojetí autorského práva a uváděn na závěr tiráže ve tvaru "© oddíl OB Horní Dolní, 1999". Znak copyrightu © vložíte do textu ve Windows pomocí kombinace kláves Alt + 0169.

DTP (Desk Top Publishing) - volně přeloženo "vydavatelství na pracovním stole". Je to chápáno ale spíše jako počítačové grafické pracoviště. Většinou dobře vybavený počítač (rychlý HW, velké paměťové kapacity), vybavený profesionálním grafickým a typografickým SW a kvalitními grafickými perifériemi (skenery, tiskárny, plotry, osvitové jednotky). Takto vybavená pracoviště jsou většinou instalována v grafických studiích (DTP studia) a jsou specializována na profesionální grafické práce a předtiskové přípravy. V těchto studiích lze provádět skenování podkladů pro kreslení mapy (ověřte si předem kalkulaci ceny. Existují různé skenery a naskenování většího formátu mapy na bubnovém skeneru určeném pro profesionální zpracování fotografií je také možné, ale cena vás pak může šokovat). Dále v DTP studiích budete možná provádět předtiskové přípravy a určitě osvity filmů.

EPS - Encapsulated PostScript - standardní formát, jazyk pro úsporný vektorový popis tiskového obrazu (písma i grafiky).

Font - sada písmových znaků (včetně diakritických a interpunkčních znamének), číslic a dalších znaků charakterizovaná jednotnou typografickou podobou. Přeneseně pak datový soubor obsahující definice těchto znaků. K prohlédnutí všech znaků jednoho fontu slouží ve Windows "mapa znaků". Počítačové fonty rozlišujeme na bitmapové a vektorové. Bitmapové písmeno je složeno z jednotlivých obrazových bodů - pixelů. Při větším zvětšení je jeho obraz zubatý a neostrý. Vektorové písmeno je definováno matematicky popsanou obrysovou křivkou. Jeho obraz je i při velkém zvětšení vždy čistý a ostrý, označuje se obvykle jako Truetype. Každý font lze použít v různých velikostech a různých řezech (tučné, skloněné).

Formát - zadání rozměru papírového archu. Uvádí se vždy napřed šířka, jako druhý údaj výška, a to obvykle v milimetrech. Formát mapy pro OB uvádíme "po ořezu", to znamená po rozřezání tiskového archu a odřezání odpadového papíru. Nejlepší je již v kresbě mapy vkreslit vlasovými liniemi ořezové značky těsně za ořezový formát. Pomůckou může být pomocný rámeček, který usadíme přesně na výsledný formát ořezu a z vnějšku jeho rohů "vytáhneme" jemnou černou linií ořezové značky. Rámeček pak odstraníme, aby nebyl nasvícen, ořezové značky zůstanou. Lze to také nechat na montáži filmů, ale pak musíme vše detailně a přesně popsat v objednávce tisku tak, aby montážní pracovník značky přesně usadil při sestavování filmů.

Imprimace, imprimatur - povolení k tisku. Píše se na poslední korekturní výtisk schválený tak, jak má být vytištěn. Píše se celým slovem nebo zkratkou nebo česky "k tisku" nebo "do tisku". Uvádí se i datum a podpis odpovědného korektora.

Kalkulace - Propočet cenových nákladů tisku. Zákazník předloží zpracovateli poptávku, ve které definuje všechny náležitosti své zakázky. Zpracovatel propočítá ceny materiálů, pracnost a náklady výroby a předloží zákazníkovi kalkulaci ceny zpracování zakázky. Pokud oběma tato cena vyhovuje, uzavřou dodavatelsko odběratelský vztah formulovaný objednávkou nebo smlouvou.

Korektura - kontrola kresby mapy a zpracování layoutu.

Kontrola věcné a obsahové správnosti náplně - mapu lze nejlépe kontrolovat při porovnání výtisku stejného měřítka s lesním originálem. Nejlépe se to provede přiložením listu výtisku na originál na prosvětlovacím stole a porovnáváním jednotlivých prvků. Chybějící prvek lze takto snadno objevit. Pouhým pozorováním dvou vedle sebe držených výtisků, třeba ještě v jiných měřítcích řada detailů unikne pozornosti. Dobře se také provádí korektura nakreslené kresby přímo v počítači podložením skenu podkladů pod kresbu. Zde lze také velmi dobře porovnávat všechny prvky a chybějící prvek je dobře vidět. Je také dobře poznat posunutí kresby.

Je dobré zkontrolovat zda jsou v kresbě mapy vkresleny poledníky, již mnohokrát se stalo, že při plném soustředění se na obsah mapy unikly pozornosti a nikdo si jejich absence nevšiml.

Při dlouhodobé a soustředěné práci s motivem dochází k jakési "profesionální slepotě" a člověk nevnímá zjevný nedostatek, který si jiný člověk uvědomí prvním pohledem. Proto se doporučuje práci na korektuře přerušit něčím úplně odlišným a vrátit se k ní až po odpočinku. Všichni pracovníci vydavatelství a DTP studií dobře znají bonmot, že nejlépe se chyby hledají na hotovém výtisku.

Při korektuře layoutu je nutno pečlivě zkontrolovat zda jsou zapracovány všechny náležitosti, které má mapa mít, zkontrolovat v textech názvy, pravopis, adresy a telefonní čísla, zkontrolovat všechny reklamy. Je dobré si na tyto korekturní práce rezervovat čas potřebný na jejich pečlivé provedení. Finalizace mapy ve stresu, kdy již měly být filmy v tiskárně a na korektury není čas, s sebou nese velké riziko chyby, která pak dokáže na výstupu znehodnotit kvantum jinak dobře odvedené práce.

Layout - okolí kresby, rámec mapy: název, titulky, grafika, tiráž, reklamy, orientační mapka,…

Litografie - kamenotisk, latinsky kámen - lithos. Technika tisku, kdy je barva na arch přenášena z vyleptané vápencové kamenné desky. K novému tisku je pak deska přebroušena, používáním jí tedy ubývá, až je tak tenká, že ji nelze dále použít. K výrobě těchto desek se používal velmi jemný, tvrdý kvalitní vápenec z jediného lomu na světě. Lom je vyčerpán a zdroj tohoto vápence zanikl a s ním i tato tisková technika. Nyní se nesprávně, ale masově, tento pojem používá k pro tiskové filmy z osvitky a někdy též pro odlišení vícebarevného tisku přímými (míchanými, plošnými) barvami (spot colors) od tisku CMYK.

Makulatura - zkušební výtisky pro seřízení stroje (soutisk válců, roztahování barvy na válcích do plné pokryvnosti). Proto tiskař zakládá do stroje o několik desítek až stovek archů papíru více, než je objednáno. Podle podmínek tisku, stavu stroje a podle šikovnosti tiskaře se spotřebuje makulatury více nebo méně. Dojde pak k tomu, že při lepší konstelaci okolností vám vytiskne více kusů bezvadných výtisků a v dobré tiskárně vám je k objednanému množství přidají jako prezent. Když se ale něco nedaří, je spotřeba makulatury větší a výjimečně se stane, že tiskař spotřebuje více makulatury, než jakou rezervu do stroje založil a bezvadných výtisků je méně, než je objednané množství. Nemějte to tiskárně za zlé, při kolísání vlhkosti vzduchu a při vícenásobném zakládání papíru do stroje se to může stát. Oni vám to vynahradí přebytkem příště - buďte velkorysí.

Náhled - poslední kontrola před zahájením tisku. Je třeba předem upozornit tiskárnu na tento požadavek a uvést jméno a kontakt na osobu, která je oprávněna náhled provést a tiskárně schválit k tisku (imprimovat). K usnadnění přípravy tiskaře se navíc k tisku dodávají srovnávací nátisky (u barevných tiskovin nejčastěji cromalinové nátisky - tzv. "chemické nátisky" zpracované z nasvícených filmů) nebo srovnávací výtisky - vzorová jiná mapa.

Náklad - objednaný počet výtisků publikace.

Objednávka tisku - v objednávce uvádějme všechny požadavky, které na tiskárnu vznášíme a které byly propočítány v kalkulaci. Obvykle se kromě úředních náležitostí uvádí:

Obtah - korekturní nebo zkušební výtisk z počítačové tiskárny před osvitem na filmy

Podtisk - podložení grafického prvku, mapy nebo textu plochou. Může být kresbou, fotografií, plnobarevnou nebo rastrovou plochou.

Povinné výtisky - výtisky které podle předpisů a zásad vydavatel zasílá správním orgánům. V případě map pro OB je to podle Směrnice pro tvorbu a evidenci map z roku 1997 6 výtisků pro ČSOB.

RIP - Raster image processor - zařízení (HW+SW) na konverzi z jazyka PostScript (soubory eps) do interních příkazů konkrétní osvitové jednotky.

Řez písma - varianta téhož fontu písma, např. tučné (bold), skloněné (kurzíva, italika), podtržené, stín, kapitálky. Odvozuje se obvykle automaticky ze základní definice fontu jen jinými parametry křivek až při vykreslování písmen.

Stránka "na spad" - obraz motivu tištěný přes okraj stránky zadané formátem ořezu. Kresba je pak oříznuta "do živého" - na stránce sahá kresba až na okraj papíru.

Stránka "na zrcadlo" - obraz motivu tištěný na "formát zrcadla". Představme si to jako obraz a rám. Kresba obrazu sahá pouze k vnitřnímu okraji rámu, ořez je veden po vnějším okraji rámu - mezi okrajem kresby a okrajem papíru je mezera (šířka rámu).

Tiráž - text obecně v publikaci uvádějící předepsané nakladatelské údaje. Na mapě pro orientační běh má tyto náležitosti: evidenční číslo mapy, datace mapování, mapové podklady, jména mapařů a kresličů, jméno hlavního kartografa, název zpracovatele, tiskárny, vydavatele, jméno a adresa správce mapy. Podrobněji viz 5.3.4.4.

Do volného prostoru, nejlépe v blízkosti tiráže, se umisťuje malá mapka s rozdělením prostoru na části, které zpracovali jednotliví kartografové - s uvedením jména. Dále by tam měla být mapka umožňující lokalizaci zmapovaného prostoru.

True Type písmo - tvary písmen jsou popsány vektorově Bézierovými křivkami, tj. zůstávají stejně hladké při jakémkoliv zvětšení.

Typ písma - kategorie podle vzhledu písmen. Písma patková neboli serifová - Antikva (např. Times), Egyptenika (např. Courier), bezpatková neboli bezserifová - Grotesk (např. Arial) a další.

nahoru