Index

Zdeněk Lenhart, 11.12.2000

Adjustace v OCADu - slícování rastrové předlohy bmp s vektorovou kresbou ocd - kreslení
azimut - vodorovný úhel mezi daným směrem a magnetickým poledníkem - mapování
azimutový tah - polygon - lomená čára vzniklá jako serie azimutů - mapování

Barevná hloubka - bohatost barevné škály obrazu, počet barev - kreslení
barevný výtažek (separace) - soubor či film s prvky, které mají být tištěny jednou barvou - kreslení, postup
barvy, tabulka barev v OCADu - kreslení, postup
bézierova křivka (Bézier curve) - "nástroj" pro kreslení křivek v OCADu apod. - kreslení
bodový objekt (v OCADu) - kreslení
buzola - vybavení, mapování

CMYK - rozklad barevného obrazu do čtyř základních barev - kreslení, tisk těmito barvami - kreslení, postup

Dálkoměr - vybavení, mapování
dpi - dots per inch - body na palec - jednotka rozlišení (jemnosti) rastrového obrazu - kreslení
DTP - Desktop Publishing - počítačová příprava podkladů pro tisk - tisk

Elipsoid - rotační elipsoid - zjednodušený tvar Země - kartografie
EPS - Encapsulated PostScript - formát, jazyk pro popis tisku (písma i grafiky) - postup
export části mapy v OCADu - postup

Folie - vybavení
font - definice tvaru písmen a dalších znaků - písma, tisk
Fotogrammetrie - vyhodnocování leteckých fotografií - kartografie

Geoid - tvar Země "kdyby bylo všude moře" - kartografie
GIS - Geographical information system - spojení digitální mapy s databází zobrazených objektů - kartografie
GPS - Global Positioning System - určování polohy pomocí signálů z družic - vybavení, mapování, výška, kartografie

Import části mapy v OCADu - postup
ISOM 2000 - norma pro tvorbu map OB, mapový klíč - vybavení, postup

JTSK - systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální - ZM10, SMO5 - kartografie

Katastrální mapy - podrobné mapy parcel, bez výškopisu - kartografie
KB - průzorová měřičská buzola - vybavení, mapování
kovolist - tisková deska pro ofsetový tisk, tenký hliníkový plech s vyleptaným negativním obrazem jedné barvy - tisk
kreslení ve skupině - harmonogram
krokování - vybavení, mapování

Letecká fotografie - kartografie
liniový objekt (v OCADu) - kreslení

Mapování ve skupině - harmonogram
makulatura - zkušební výtisky při seřizování tiskařského stroje - tisk

Objednávka tisku - tisk, harmonogram
objekt (v OCADu) - prvek mapy nakreslený jediným symbolem a "jedním tahem" - kreslení
OCAD - program pro kreslení map - vybavení, kreslení
ofset - tisk z plochy, nejběžnější tisková technika pro velké náklady - tisk
OORG - program pro stavbu tratí (Zbyněk Černín) - postup
ortofoto - letecká fotografie vyrovnaná do pravoúhlého průmětu - podklady, mapování, kartografie
ortofotomapa - ortofoto do něhož je (částečně) obkreslena nějaká mapa - kartografie
osvit - černobílý "tisk" z počítače světelným paprskem na film s fotovrstvou, vznikne podklad pro ofsetový tisk - tisk

papír pro ofsetový tisk - tisk
písmo - písma
plošný objekt (v OCADu) - kreslení
počítač - vybavení
polygon - azimutový tah - lomená čára vzniklá jako serie azimutů - mapování

Rastrová grafika - bitmapa - obraz složený z bodů, pixelů - kreslení
revize mapy - mapování
RGB - rozklad barevného obrazu do tří základních barev - kreslení
RIP - zařízení v osvitce na převod souboru eps do mozaiky svícených bodů - tisk, kreslení
rohový bod (v OCADu) - kreslení
rozlišení - resolution - hustota elementárních prvků (pixelů) rastrového obrazu - kreslení
řídící bod (v OCADu) - souřadnicově vyjádřené umístění objektu na mapě - kreslení

S-JTSK - Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální, ZM10, SMO5 - kartografie
S-42 - sovětský souřadnicový systém (RVHP), vojenské mapy - TM10 - kartografie
separace - viz barevný výtažek
seznam věcí na den - vybavení
seznam věcí na týden či měsíc - vybavení
skener - zařízení pro snímání obrázků (kresby) do počítače - vybavení, postup
smlouva na tvorbu mapy - harmonogram
SMO - Státní mapa odvozená - civilní mapy v S-JTSK - kartografie
souřadnicové systémy - kartografie
symbol (v OCADu) - mapová značka v klíči - kreslení, postup

Tiráž - základní údaje o díle, autoreovi a vydavateli - tisk, postup
tiskárna počítačová - vybavení, postup
TM - Topografické mapy - vojenské mapy v S-42 - kartografie
tratě - jak je kreslit a tisknout - postup
true color - barevná hloubka 24 bitů, 16,78 milionu barev - kreslení
tužky - vybavení

Určení severu - zjištění magnetického poledníku - podklady
UTM - Universal Transverse Mercator - převod zeměpisných souřadnic WGS do rovinných - kartografie

Vektorizace - převedení rastrového obrazu na vektorový, např. ručním kreslením v OCADu - kreslení, tisk, podklady, metody
vektorová grafika - obraz definovaný matematickými výrazy - kreslení
volba prostoru - harmonogram
výškoměr - vybavení, mapování

WGS - World Geodetic System, standardní celosvětový souřad.systém, GPS - kartografie

ZM - Základní mapy - státní civilní mapy v S-JTSK - kartografie
zeměpisné souřadnice - kartografie

nahoru